Technologie

Powerline Communication (PLC) je způsob komunikace využívající jako komunikační kanál stávající energetické rozvody nn (nízkého napětí). Možnost přenášet datové zprávy s využitím stávajících energetických rozvodů jako komunikačního média přináší nový impuls pro rozvoj aplikací v oblasti průmyslové automatizace, integrace a jiných komunikačních řešení. PLC technologie umožnila razantní snížení nákladů v oblastech vyžadujících komunikaci mezi jednotlivými komponenty systému, z důvodů odbourání nákladů na komunikační infrastrukturu, tj. např. nákup a pokládka kabeláže pro komunikaci.

Moderní PLC technologie překonávají řadu nevýhod pramenících z komunikace ve stávajících energetických rozvodech. V první řadě útlum signálu, který je přímo závislý na použitém kmitočtu. Tento útlum však není v čase konstantní. Další nevýhodou je vysoké rušení, které generují zpět do sítě samotné spotřebiče. Stávající legislativa EU umožňuje využívat pro PLC přenosy kmitočtový rozsah od 3 kHz do 148,5 kHz. PLC komunikace společnosti ModemTec patří dle srovnání dostupné nabídky v současné době k celosvětově nejvyspělejším technologiím pro úzkopásmovou komunikaci v elektrických rozvodech. ModemTec PLC technologie umožňuje spolehlivě komunikovat po stávajících energetických rozvodech na vzdálenosti do 5 km.

Základním principem PLC komunikace je modulace a demodulace. Do napájecího napětí, respektive napájecích rozvodů, je vnucen modulovaný vf. signál, který se šíří po tomto vedení. Signál je superponován na stávající napájecí napětí. Přijímací modul oddělí z napájecího napětí signály v komunikačním pásmu a demodulací výsledného signálu jsou získána původní data. Protože, získaná data jsou ovlivněna rušením musíme ověřit jejich správnost. Toto se provádí tzv. CRC kontrolním součtem. Jinými slovy kontrolní součet, který zjistíme výpočtem z přijatého signálu, musí souhlasit s kontrolním součtem, který byl vypočten při vysílání a je součástí přijímaných dat. Dalším krokem ke zlepšení odolnosti komunikace je použití tzv. FEC korektorů, které přidávají k vysílaným datům redundantní informace, ze kterých při přijmu a poruše dat je schopen restaurovat původní data. Pro zvýšení bezpečnosti přenášených dat se využívá dalších postupů, jako je automatické opakování, potvrzování přenášených zpráv, případně 100% redundací vysílané zprávy, její prokládání při vysílání a opětovné sestavení při příjmu.

Další neméně důležitou součástí spolehlivosti přenosu je znalost topologie energetické sítě a také útlum signálu v závislosti na modulační frekvenci a místních dispozicích.

Společnosti ModemTec se podařilo docílit toho, že v oblasti napájené jedním zdrojem (a tedy délka energetických rozvodů je ovlivněna úbytky napětí) jsme schopni přenášet informace, a to ve většině případů od koncentrátoru do koncového bodu bez nutnosti vkládat opakovače (odlišnost oproti širokopásmovým PLC přenosům, které musí využívat opakovače každých 50-100 metrů). Obě skupiny modemů mohou v dané oblasti obsluhovat koncová zařízení bez nutnosti speciálních úprav.

Parametry komunikujících modemů jsou dlouhodobě ověřovány (několik let), a to jak pilotními projekty, tak i sledováním rutinních projektů. Výběr lokalit pilotních projektů byl zaměřen na odlišné prostředí nn energetických rozvodů. I když tyto projekty prokázaly že neexistují dvě zcela shodné lokality, dokázala společnosti připravit pracovní postup pro implementaci PLC přenosů v jakémkoliv prostředí. Na základě praktických zkušeností je každý modem vybaven vnitřní diagnostikou, která slouží jednak k analýze chování modemu a pak také k analýze přenosové trasy.